algemen voorwaarden - Medium Anita

Ga naar de inhoud

algemen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van mijn praktijk.  
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.


Behandelingen / Consulten
Behandelingen alleen op afspraak. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur
behoud ik me het recht voor een behandeling in rekening te brengen. Behandelingen dienen contant per keer afgerekend te worden of vooruit via
bankoverschrijving (voor afstandsbehandelingen).


Uw verantwoordelijkheid
Een deel van de behandelingen die ik in mijn praktijk geef, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ze dienen niet ter vervanging van een medische behandeling door een arts of specialist.  
Daarom behandel ik geen aandoeningen, die doorverwijzing van een arts of specialist nodig hebben.  
Ook stel ik geen diagnoses, schrijf geen recepten uit en geef geen medicijnen mee.  
Raadpleeg daarom altijd eerst uw arts of specialist als uw klachten hebt.  
Deelname aan een behandeling is voor eigen risico.  
Een ander deel van mijn behandelingen zien op mijn gaven als helderziende, helderhorende, heldervoelende en helderruikende. Het is uw
keuze om al dan niet iets te doen met mijn voorspellingen.


Mijn verantwoordelijkheid
Mijn inspanningsverplichting bestaat uit het gebruiken van mijn gaven.  
Het is daarbij mijn verantwoordelijkheid u op een integere en zinvolle manier een behandeling te geven, waarbij ik gebruik maak van mijn gaven.  
In onderling overleg bepalen we de te gebruiken behandelwijzen en de duur van de behandeling.  
Ik deel mijn bevindingen, zoals ik die tijdens de behandeling ervaren heb, met u.  
Alle informatie die voortvloeit uit de behandeling, blijft vertrouwelijk.  
Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen.


Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik partij ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  
De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Betaling en incassokosten
Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
mij aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim.  
U bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.  
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  
Er komt u geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) .  
Evenmin bent u gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.  
Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor uw rekening.  De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald.  
U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Aansprakelijkheid
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.  
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.


Terug naar de inhoud